BYPYK

ALGEMENE VOORWAARDEN

Een goede samenwerking is de basis voor succes.

Algemene voorwaarden

Defenities

 1. BYPYK: BYPYK, gevestigd te Vinkeveen onder KvK nummer 70664455.
 2. Klant: degene met wie BYPYK een overeenkomst is aangegaan. 
 3. Partijen: BYPYK en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en als privé persoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BYPYK.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk (of elektronisch) zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de Klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van BYPYK zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Aanbiedingen en offertes van BYPYK zijn gebaseerd op de informatie die door de Klant is gegeven. De Klant staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie en documenten verstrekt. 
 3. Een aanbod of offerte is maximaal twee weken geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
 4. Als een Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 5. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk (of elektronisch) zijn overeenkomen.

Aanvaarding

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt BYPYK zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
 2. Opdrachten worden schriftelijk (of elektronisch) door de Klant bevestigd. Wanneer de Klant dit nalaat, maar er desondanks mee instemt dat BYPYK begint met het uitvoeren van de opdracht, dan geldt de inhoud van de aanbieding of offerte als overeengekomen en zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 3. Nadere mondelinge afspraken en bedingen binden BYPYK pas nadat deze schriftelijk (of elektronisch) door de de Klant zijn bevestigd. 

Prijzen

 1. Alle prijzen die BYPYK hanteert, zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk vermeld of anders overeengekomen.
 2. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door onvoorziene veranderingen in de werkzaamheden. 
 3. Alle prijzen die BYPYK hanteert voor producten of diensten op de website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan BYPYK te allen tijde wijzigen.
 4. Een samengestelde prijsopgave verplicht BYPYK niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 
 5. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die BYPYK niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding, c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 6. De Consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 5, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.
 7. BYPYK kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Betalingen en betalingstermijn

 1. BYPYK mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De Klant dient betalingen achteraf binnen zeven dagen na levering van het product te hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BYPYK de Klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. BYPYK behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddelijke betaling dan wel een zekerheidsstelling te stellen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 6. Tenzij de Klant een Consument is, doet de Klant afstand van zijn recht om een schuld aan BYPYK te verrekenen met een vordering op BYPYK.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de Klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BYPYK gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. BYPYK mag de uitvoering van de opdracht opschorten nadat de betalingstermijn is verstreken en de Klant na schriftelijk (of elektronisch) te zijn aangemaand alsnog binnen 14 dagen te betalen, dit nalaat, dan wel wanneer BYPYK door een mededeling of gedraging van de Klant moet begrijpen dat betaling achterwege zal blijven. 
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van BYPYK op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Klant, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de Klant, zowel de gerechtelijke als de buitenrechtelijke en is hij bovendien een eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BYPYK.
 5. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BYPYK, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BYPYK te betalen.

  Verzekering

 1. De Klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:
 • geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst
 • zaken van BYPYK die bij de Klant aanwezig zijn
 • zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd

Uitvoering van de overeenkomst

 1. BYPYK spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste wensen te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat. De verbintenis die ontstaat tussen Klant en BYPYK betreft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk (of elektronisch) akkoord en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de Klant.
 3. De Klant doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door BYPYK mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie, gegevens, bescheiden of materialen, waarvan BYPYK aangeeft of waarvan de Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 4. Een door BYPYK opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk (of elektronisch) overeengekomen.
 5. Indien de Klant er niet voor heeft gezorgd dat BYPYK tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, of stelt de Klant niet tijdig of niet behoorlijk de door BYPYK redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.
 6. Voor zover noodzakelijk zal de BYPYK de Klant op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden. 
 7. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht noodzakelijk, heeft BYPYK het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. 
 8. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan BYPYK de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat Klant de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk (of elektronisch) heeft goedgekeurd. 
 9. Als door BYPYK of door BYPYK ingeschakelde derden, voor de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Klant of een door Klant aangewezen locatie, draagt Klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten. Klant is in die gevallen tevens verantwoordelijk voor de juiste inrichting van de ruimte(s) waar de werkzaamheden worden verricht, waardoor de risico’s voor BYPYK en/of derden zo klein mogelijk zijn.BYPYK spant zich ervoor in om de opdracht zorgvuldig en onafhankelijk uit te voeren, de belangen van de Klant naar beste wensen te behartigen en te streven naar een voor de Klant bruikbaar resultaat. De verbintenis die ontstaat tussen Klant en BYPYK betreft derhalve een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. 
 10. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk (of elektronisch) akkoord en betaling van het eventueel overeengekomen voorschot door de Klant.
 11. De Klant doet al datgene, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door BYPYK mogelijk te maken, zoals het tijdig (laten) aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke informatie, gegevens, bescheiden of materialen, waarvan BYPYK aangeeft of waarvan de Klant begrijpt of redelijkerwijs dient te begrijpen, dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 12. Een door BYPYK opgegeven termijn voor het uitvoeren van de opdracht is indicatief, tenzij anders schriftelijk (of elektronisch) overeengekomen.

Wijziging van de opdracht, meerwerk

 1. De Klant aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door de Klant tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt BYPYK de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de Klant. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt hij dit als een aanvullende opdracht aan de Klant in rekening. 
 2. In afwijking van lid 1, brengt BYPYK geen meerkosten in rekening indien de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan BYPYK moeten worden toegerekend. 

Eigendomsvoorbehoud, intellectuele eigendom en auteursrechten 

 1. Tenzij schriftelijk (of elektronisch) anders overeengekomen, blijven alle intellectuele eigendomsrechten toekomen aan BYPYK. 
 2. Alle door BYPYK geleverde zaken welke naar hun aard zijn bestemd om in eigendom over te dragen aan de Klant, zoals maar niet beperkt tot: ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van BYPYK totdat Klant al zijn uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen is nagekomen.
 3. Wanneer de Klant volledig voldoet aan zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst met BYPYK, verkrijgt hij het recht tot gebruik van het resultaat van de opdracht overeenkomstig de overeengekomen bestemming. Zijn er over de bestemming geen afspraken gemaakt, dan blijft het gebruiksrecht beperkt tot dat gebruik, waarvoor de opdracht (kennelijk) is verstrekt. 
 4. Klant heeft zonder schriftelijke (of elektronische) toestemming niet het recht om het resultaat van de opdracht aan te passen, ruimer of op andere wijze te (her) gebruiken of uit te voeren dan is overeengekomen, of om dit door derden te laten doen. BYPYK kan aan deze toestemming voorwaarden verbinden, waaronder het betalen van een billijke vergoeding. 
 5. Leggen derden beslag op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken of willen zij daarop rechten vestigen of doen gelden, dan moet Klant BYPYK daarvan onverwijld, op de hoogte te stellen. 
 6. Wil BYPYK zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten uitoefenen, dan geeft Klant onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan BYPYK – of door deze aan te wijzen derden- om alle locaties waar de eigendommen van BYPYK zich bevinden te betreden
  om deze zaken terug te nemen. 
 7. BYPYK heeft met inachtneming van de belangen van de Klant, de vrijheid om de resultaten te gebruiken voor eigen publiciteit, verwerving van opdrachten, promotie, waaronder begrepen wedstrijden en tentoonstellingen e.d., en om deze in bruikleen te krijgen, wanneer het om fysieke resultaten gaat. 
 8. BYPYK heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Klant ter kennis van derden wordt gebracht. 
 9. Klant garandeert dat door hem aan BYPYK ter beschikking gestelde informatie, documenten of anderszins voor de opdracht noodzakelijke stukken, geen inbreuk maken op de rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot auteursrechten, merkrechten, modelrechten, octrooien. Klant is aansprakelijk voor alle schade die uit de inbreuk op een recht van een derde voortvloeit, voor zover deze schade wordt verhaald op BYPYK. Klant vrijwaart BYPYK voor eventuele aanspraken van derden jegens BYPYK voor in dit artikel genoemde aanspraken. 

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt (hieronder ook inbegrepen niet overeengekomen ruimer of ander gebruik, wijziging, verminking of aantasting van het voorlopige of definitieve resultaat) dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddelijk opeisbare boete. Is de andere partij een Consument dan bedraagt deze boete €1.000,-. Is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete €5.000,- 
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5%van het in lid 1 genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van het in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van BYPYK waaronder het recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Garanties en vrijwaringen

 1. BYPYK garandeert dat het geleverde door of vanwege hem/haar is ontworpen en dat, wanneer er auteursrecht op het resultaat rust, hij/zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken. BYPYK garandeert dat het resultaat van de opdracht ten tijde van het tot stand brengen daarvan, voor zover hij/zij weet of redelijkerwijs behoort te weten, geen inbreuk maakt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is. 
 2. De Klant vrijwaart BYPYK of door BYPYK bij de opdracht ingeschakelde derden voor alle aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het gebruik van het resultaat van de opdracht.

Klachten en reclame

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de Klant binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk melden aan BYPYK. De klacht moet een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming bevatten, zodat BYPYK er adequaat op kan reageren.
 2. Als een klacht terecht wordt bevonden door BYPYK, verricht BYPYK de werkzaamheden alsnog zoals is overeengekomen, tenzij dit aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste moet de Klant schriftelijk kenbaar maken. 
 3. De Klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan BYPYK en is er verantwoordelijk voor dat deze ingebrekestelling BYPYK ook daadwerkelijk bereikt.

Aansprakelijkheid

 1. Als BYPYK een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan BYPYK verschuldigd zijn.
 2. Voor aanvaarde opdrachten heeft BYPYK een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien BYPYK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. 
 3. BYPYK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat BYPYK is uitgegaan van door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 
 4. BYPYK is niet aansprakelijk voor de werkzaamheden die door derden worden verricht. 
 5. BYPYK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van BYPYK aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan BYPYK toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
 6. BYPYK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. 
 7. Als BYPYK aansprakelijk is voor directe schade, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering van een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 8. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenlomst en/of opschorting van enige verplichting.
 9. De in dit artikel genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van BYPYK of zijn onderschikten.
 10. Elk recht op schadevergoeding van BYPYK vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgelijk Wetboek.

Ontbinding

 1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door BYPYK, zal BYPYK in overleg met de Klant zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Klant toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor BYPYK extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Klant in rekening gebracht. De Klant is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij BYPYK anders aangeeft. 
 2. BYPYK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden: indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; na het sluiten van de overeenkomst BYPYK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen; indien de Klant bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is, of; indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van BYPYK kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 3. Voorts is BYPYK bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van BYPYK kan worden gevergd. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van BYPYK op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 4. Indien BYPYK de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
 5. Indien BYPYK tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan. 
 6. Indien de ontbinding aan de Klant toerekenbaar is, is BYPYK gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

Overmacht

 1. BYPYK kan bij overmacht de uitvoering van zijn verplichtingen opschorten, of bij blijvende onmogelijkheid, deze uitvoering permanent staken. BYPYK kan niet tot enige vergoeding van schade, ontstaan door de overmacht, aangesproken worden. 
 2. Onder overmacht wordt verstaan – naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen – alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop BYPYK geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstaking in het bedrijf van BYPYK, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder. 
 3. BYPYK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat hij zijn verplichtingen had moeten nakomen. 
 4. Is BYPYK op het moment van overmacht gedeeltelijk zijn verplichtingen al nagekomen of zal hij deze kunnen nakomen, dan mag hij dit deel declareren. De Klant voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging. 

Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die zij ten behoeve van de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit uit de aard van de informatie voortvloeit. 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. 
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar BYPYK is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dringend anders voorschrijft.

Opgesteld op 01 januari 2020